TTB COVID-19 Pandemisi 6. Ay Değerlendirme Raporu

 • Kapak
 • Sunuş
 • Raporun Amacı
 • Raporun Hazırlanma Yöntemi
 • Raporun Sınırlılıkları
 • Pandemi Mücadelesinin SWOT Analizi
 • Küresel COVID-19 Kronolojisi
 • Ulusal COVID-19 Kronolojisi
 • Salgınların Tarihi: Toplumsal ve Siyasal Açıdan Kısa Bir Bakış
 • Merkezi Örgütsel Yapı ve Salgınlarla Mücadele
 • Yerel Yönetimler ve Salgınlarla Mücadele
 • COVID-19’da Değişen Mevzuat
 • COVID-19 Pandemisinde Finansal Durum: Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları
 • Pandemide Küresel Durum
 • Türkiye’de COVID-19 Pandemisi
 • “Yeniden Açılma” ve Türkiye
 • Bilim İnsanının Sorumluluğu
 • Bilimsel Araştırmaların Pandemi Sürecine Yansıması
 • COVID-19 Pandemisinde Bilimsel Araştırma Yapmak
 • COVID-19 Konulu Türkiye Yayınlarının Değerlendirilmesi
 • Bir Zoonotik Enfeksiyon Olarak COVID-19
 • Pandemi Sürecinde Öğrenme ve Bilgi Üretme Süreçlerimiz: SWOT Analizi
 • COVID-19’un Anti-Viral Tedavisinde Güncel Durum
 • COVID-19 Aşı Çalışmaları
 • COVID-19 Pandemisinin Altıncı Ayında Birinci Basamak ve Karşılaşılan Sorunlar
 • COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kamu Hastaneleri
 • COVID-19 Salgını ve Şehir Hastaneleri
 • Özel Sağlık Kurumları ve COVID-19
 • Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Pandemi
 • Pandemi Sürecinde Göğüs Hastalıkları Dal Hastaneleri
 • Deneyim: Tıp Fakültesinde COVID-19 Mücadelesi
 • Acil Sağlık Hizmetleri ve COVID-19 – İnfluenza
 • Deneyim: Pandemide Akılcı Yoğun Bakım Kullanımı
 • Laboratuvarların Güncel Sorunları
 • COVID-19 Hastalığına Yakanlanmış Sağlık Çalışanları
 • Türkiye’de COVID-19 Mücadelesinde Sağlık Personeli: Dayanışma ve Çatışma
 • Meslek Hastalığı Olarak Sağlık Çalışanlarında COVID-19
 • Hukuksal Açıdan COVID-19 “COVID-19, Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir”
 • Deneyim: Pandemide Çalışan Sağlığı Birimleri; Hacettepe Üniversitesi
 • Deneyim: Pandemide Çalışan Sağlığı Birimleri; Ege Üniversitesi
 • COVID-19 ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı
 • Pandemi Ortamında Sağlıkta Şiddet
 • Tanıklık: COVID’li Doktor Olmak
 • Tanıklık: Endişe, Üzüntü ve Utanç
 • Deneyim: Ardında Bıraktıkları İle Dayanışma
 • Deneyim: TTB Dayanışması
 • Alkışla Yetinme: Ödenmeyen Haklar
 • COVID-19 İnfluenza İlişkisi
 • COVID-19 Pandemisinde İnfluenza ve COVID-19 Tanısı
 • Eşitsizlik ve COVID-19
 • COVID-19 ve Damgalanma
 • Kırılgan Gruplar ve COVID-19
 • Kırılgan Gruplar ve COVID-19; Yaşlılar
 • Kırılgan Gruplar ve COVID-19; Kadınlar
 • Kırılgan Gruplar ve COVID-19; LGBTİ+
 • COVID-19 ve Sınıfsal Eşitsizlik
 • COVID-19 ve Çalışma Yaşamına Etkileri
 • COVID-19 Nedenli İş Cinayetleri ve Güvencesiz Çalışma
 • COVID-19 Pandemisinde Çalışma Rejimi
 • COVID-19 Pandemisi döneminde sosyo-mekansal eşitsizlikler ve veri / halk sağlığı ilişkisi
 • Bölgede COVID-19 Pandemisi
 • Ertelenen Sağlık Sorunları
 • Ülkemizde COVID-19’a Bağlı Ölümler ve Başarı Değerlendirmesi
 • COVID-19 Pandemisi ve Derinleşen Eğitim Eşitsizlikleri
 • Pandemide Okul Sağlığı
 • Pandemide Tıp Fakültesinde Öğrenci Olmak
 • Tıp Eğitimi ve COVID-19 Salgını
 • Uzmanlık Eğitimi
 • “Liberal Öjeni” Olarak Salgın Politikaları Üzerine Bir Diyalog...
 • Pandemiye Verilecek Yanıtları Toplum Bilimleriyle Bütünleştirmek
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Ruh Sağlığı
 • Pandemide Sanat
 • COVID-19 Pandemisi ve Medya
 • Doğruyu “Teyit”: Teyit’in COVID-19 İnfodemisi İle Sekiz Aylık Macerası
 • Salgın Hastalık ve İktidar
 • COVID-19’un İktisadi Etkileri
 • COVID-19 Salgınına Antroposen Penceresinden Bakmak
 • Tek Sağlık
 • Amerika Birleşik Devletleri’nden Bakınca Türkiye
 • Türkiye’nin COVID-19 Sürecinin Karşılaştırmalı Satır Başları
 • COVID-19 Veri Detayları: Türkiye & İngiltere
 • İstatistiğin Söyle(me)diği: Benford Yasasına Uyum(suzluk)
 • Pandemide TTB ve Tabip Odalarının Rolü
 • Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü
 • Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Pandemi Süreci Çalışmaları
 • Sanal TTB: Webinar ve Podcastlar
 • Sağlık Bakanı İle Görüşme
 • TTB Soruları
 • Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

  Raporun Tamamı

TTB