İSİG Meclisi’nin İlkeleri, İşleyişi

“Bir şehirde İSİG Meclisi faaliyetinin başlaması ancak bu metnin kabulüne bağlıdır. Metin önerilere açık olarak her yıl sonunda güncellenmektedir.” (Şubat 2020)

Bugüne kadar, yani dokuz yıldır yaptığımız toplantılar, etkinlikler ve mücadele pratiği ışığında;

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi; 2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin (sanayi/hizmet/tarım, metal işçisi, mevsimlik tarım işçisi, banka işçisi, sağlık işçisi, inşaat işçisi, doktor, mühendis, akademisyen, iş güvenliği uzmanı vd.) ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesidir. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eder. İSİG Meclisi 2011 yılında İstanbul’da faaliyete geçtikten sonra Kocaeli’de, Ankara’da, İzmir’de ve Diyarbakır’da çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde de başta sanayi şehirleri olmak üzere birçok merkezde işçi sağlığı mücadelesini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

• İSİG Meclisi; bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunun bilinciyle, yaşanan işçi ölümlerini ‘iş kazası’ olarak değil ‘iş cinayeti’ olarak tanımlar. Bu noktada işçilerin sağlığının her türlü ekonomik çıkardan, büyümeden önce geldiğini savunur. Çalışma ortamında emekçilerin ölümünün, sakat kalmasının, psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını kaybetmelerinin gerçek nedenini, emeği sadece artı değer elde etme aracı olarak gören, emekçiyi bütünsel bir insan olarak kabul etmeyen kapitalist sistem olduğunu tespit eder.

• İşçi sağlığı ve güvenliği mücadelesi; sadece işyerindeki çalışma koşullarını değil bir bütün olarak ulaşım, barınma, beslenme, yaşadığı çevre vb. yani işçilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını belirleyen unsurları da kapsamaktadır. Bu noktada örneğin asbestli çalışma ortamına karşı mücadele kentsel yıkıma karşı mücadele ile mega projelerde/madenlerde iş cinayetlerine karşı mücadele çevre mücadelesi ile içiçe geçmektedir. Yani İSİG mücadelesi, halk sağlığı ve ekoloji mücadelesi ile omuz omuza yürümektedir.

• İSİG Meclisi; devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsızdır. Yani hiçbir şirketten, uluslararası kuruluştan ya da herhangi bir kurumdan fon almaz, proje işi yapmaz. İşçi sınıfının çıkarlarını savunur. Devletle ve siyasi partilerle organik bir bağı yoktur. Sendika ve meslek örgütleriyle de eşit ilişki kurar.

• Şehir ölçeğinde karar alma organı, ortalama olarak ayda bir yapılan açık Meclis toplantılarıdır. Şehirlerin koordinasyonunu ise her şehir meclisinden seçilen bir kadın ve bir erkek emekçinin oluşturduğu ‘Türkiye Koordinasyonu’ sağlar (Bazı şehirlerden üç temsilci). ‘Şehir Temsilcileri’nin görevi bilgi ve deneyimleri paylaşmak, pratik faaliyetlerin sorumluluğunu almak ve koordinasyonu sağlamaktır. Yine merkezi faaliyetin koordinasyonu, site/sosyal medya hesaplarının yürütülmesi ve yeni Meclis faaliyetlerinin başlaması için bir ‘Genel Koordinatör’ görevlendirilmiştir. Ayrıca yılda bir defa tüm şehirlerdeki üyelerinin katıldığı ve tüm emekçilere açık ülke toplantısı yapılır. Bütün üyeleri ‘gönüllü’ olarak emek verir. Gelir kaynakları ise sendika, meslek örgütü ve gönüllüleri ile olan dayanışma aidatlarıdır.

• Aylık olarak hazırladığı ‘iş cinayetleri raporu’ başta olmak üzere panel, işçi direnişlerine destek ve hazırladığı diğer raporlarla tanınan bir kurumdur. Yine birçok sendika ve meslek örgütü tarafından desteklenmektedir. Resmi iletişim araçları; İSİG bilgilerinin merkezileştirilmesi ve kamusallaştırılmasını amaçlayan ve her gün düzenli olarak güncellenen www.isigmeclisi.org isimli web sitesi, http://www.facebook.com/isigmeclisi/ ve http://twitter.com/isigmeclisi sosyal medya hesapları, isigmeclisi@gmail.com mail adresidir. Her şehir meclisinin kendi iç iletişimi için oluşturduğu mail/whatsapp grupları bulunmaktadır. Hazırlanan merkezi ve yerel raporlar bir gün evvelden mail/whatsapp grupları vasıtasıyla Meclis gönüllülerinin onayına sunulur.

• İSİG Meclisi; ilke olarak ulus, etnisite, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, inanç ve benzer nedenlerle yapılan ayrımcılığa ve nefret söylemlerine karşı taviz vermez, yaşamın her sahasında emekçilerin çıkarlarından yana tutum alır.

• Ayrım gözetmeden, olanakları ölçüsünde sendikaların, sendikalı-sendikasız ve işsiz işçilerin, kamu çalışanlarının İSİG alanındaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı ve taleplerini yerine getirmeyi temel görev addeder.

İşçi sağlığı ve güvenliği mücadelesi, işçi sınıfının kendi eseri olacaktır...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

 

Principles & Functioning of HESA Labour Watch-Turkey

Health and Safety Labour Watch-Turkey is a network organization carried out by workers and their families from various industries, lines of work, and professions (industrial/service/agriculture, metal workers, seasonal agricultural workers, bank workers, health workers, construction workers, doctors, engineers, academics, occupational safety specialists, etc.), fighting for a healthy and safe life and working conditions. HESA Labour Watch was initiated in 2001 in Istanbul, followed by subsequent activities in the provinces of Kocaeli and Ankara. It aims to spread the struggle for labour safety across a wider range of centres, especially in the industrial provinces.

• HESA Labour Watch defines certain worker deaths as “murders because of work” rather than “work accidents” with the awareness that all work accidents and occupational illnesses are preventable. It defends the health of labourers above any economic interest and growth. It points out to the capitalist system that views labour only as a means of surplus value production rather than holistic human beings as the real reason why labourers become disabled, lose their psychological and physiological health, or lose their lives at workplace.

• HESA Labour Watch is independent from the government, corporations, or political parties. It does not conduct sponsored projects or receive funds from any international organization or any other institution. It defends the rights of workers. It has no organic link to the state or political parties. It forms equal relations with unions and professional organizations. Open assembly meetings on a monthly basis are the decision-making body at the provincial level. One female and one male labourer is selected from each provincial assembly for the country-wide coordination of assemblies. Country-wide meetings are organized once a year with the participation of members from all provinces and open to all workers. All members work for the Watch on a voluntary basis. The sources of income are solidarity contributions from labour unions, professional organizations, and volunteers.

• HESA Labour Watch is well-known for its monthly reports on work-related murders as well as other reports, panels, and support for worker’s resistance. It is supported by many unions and professional organizations. The formal means of communication are updated daily to keep a regular, central, and institutional compilation of HESA Labour Watch data at the web site www.guvenlicalisma.org, social media accounts http://www.facebook.com/isigmeclisi/ and http://twitter.com/isigmeclisi, and the e-mail account isigmeclisi@gmail.com. Each provincial assembly has their own e-mail groups for internal communications, and separate e-mail groups for central announcements that include all members and volunteers. Central and local reports are submitted for the approval of Watch volunteers via e-mail groups prior to public announcement.

• HESA Labour Watch does not tolerate discrimination and hate speech based on nationality, ethnicity, gender, sexual orientation, belief, or similar grounds. It adopts workers’ perspective and defends their interests in all areas of life.

• HESA Labour Watch undertakes the primary task of helping with the problems and demands related to labour health and safety from unions, workers, and public employees, whether union, non-union, or unemployed, without any discrimination and to the full extent of its capacity.

The struggle for labour health and safety will be built by the working class itself...

Health and Safety Labour Watch-Turkey