Ekim’de 158, 2022 yılının ilk on ayında (304 günde) en az 1521... AKP’li 20 yılda ise en az 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti

Ekim’de 158, 2022 yılının ilk on ayında (304 günde) en az 1521...
AKP’li 20 yılda ise en az 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti

 

Raporumuzun ilk bölümünde AKP’li yıllardaki, ikinci bölümünde Ekim ayı ve bu yılın ilk on ayındaki iş cinayetlerine değineceğiz. Üçüncü bölümünde ise ilk on aya dair tablolara yer vereceğiz.

 

2002 yılının son iki ayında 146 işçi, 2003 yılında 811 işçi, 2004 yılında 843 işçi, 2005 yılında 1096 işçi, 2006 yılında 1601 işçi, 2007 yılında 1044 işçi, 2008 yılında 866 işçi, 2009 yılında 1171 işçi, 2010 yılında 1454 işçi, 2011 yılında 1710 işçi, 2012 yılında 878 işçi, 2013 yılında 1235 işçi, 2014 yılında 1886 işçi, 2015 yılında 1730 işçi, 2016 yılında 1970 işçi, 2017 yılında 2006 işçi, 2018 yılında 1923 işçi, 2019 yılında 1736 işçi, 2020 yılında 2427 işçi, 2021 yılında 2170 işçi ve 2022 yılının ilk on ayında 1521 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

Bugün 3 Kasım, AKP iktidarının 20.yılı
Türkiye kapitalizminin neo-liberal politikalar paralelinde dünya kapitalizmine entegre olabilmesi için 24 Ocak 1980’de aldığı kararlar, işçi sınıfı muhalefeti karşısında hayata geçememiştir. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi ihracata yönelik sanayileşme adı verilen politikaları uygulayarak uluslararası yeni işbölümünde yerini almak isteyen Türkiye kapitalizmi, bu hedefine 12 Eylül askeri darbesi eliyle ulaşmış ve Özal dönemi ile birlikte neo-liberal politikalar hayata geçirilmiştir (Ücretlerin baskılanması, özelleştirme vd.)

1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında ise AB süreci çerçevesinde uluslararası yeni işbölümüne katılımın köşetaşları oluşturulmuş ve birçok emek karşıtı yasa çıkarılmıştır. (İş Yasası vd.) Güvencesiz çalıştırma biçimleri olan taşeronlaştırma, göçmen ve kaçak işçilik, kısmi süreli çalışma, esnek istihdam, ev işçiliği, mevsimlik işçilik ve geçici işçilik... bu süreçte işte bu zeminler üzerinde gerçekleşti. Türkiye toplumunun yüzde 80’i proleterleştirildi.

Bunun bir sonucu olarak 2013 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı. Bu yasa esasen neo-liberalizmin işçi sağlığı alanındaki kurallarını simgelemiştir. Devamında 2016 yılında OHAL ilanı sonrasında ise ilk uygulama, zaten son derece zayıf olan emekçilerin iş güvencelerini koruyan yasaları fiilen ortadan kaldırmak oldu. Darbe girişiminde bulunanlarla alakasız olan binlerce emekçi işsiz kaldı, diğer emekçiler de işsizlik tehdidi ile en temel haklarını dahi arayamaz duruma geldi. Birçok emek karşıtı yasa ve uygulama (BES, grev yasakları vd) bu dönemde hayata geçirildi. 2020 yılından itibaren ise emek alanında uygulanan salgın yönetimi (ölümüne çalıştırma ve hak arayan işçilerin Kod-29 ile işten çıkarılması) ile Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline getirildi, binlerce işçi hayatını kaybetti, onbinlerce işçi hastalığa maruz kaldı.

Tuzla Tersaneleri, Davutpaşa/OSTİM, Soma, Torunlar, Ermenek, Covid, Silikozis, Asbest, Bartın ve niceleri... Sonuç ortada! Güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getiren AKP’nin iktidar yılları boyunca İş Cinayetlerinde 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetleri sonrasında ise adaletsizlik, cezasızlık sürdü, sürüyor. Davalarda asıl sorumlular mahkemeye çıkartılamadığı gibi tali sorumlular kısa süreli hapis cezalarına çarptırılıyor, bu cezalar para cezasına çevriliyor ve 24 ay taksitlendiriliyor.

İşyerlerinde işçilere karşı bir savaş yaşanıyor… Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz? Tehlikeli işlerde çalışanlar -ki ilk akla gelen maden işçileri- ailesiyle vedalaşmadan işe çıkamıyor. Peki, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar, bürokrasi, patronlar ve onların aklı ne diyor? Kaza, kader, fıtrat, güvensiz davranış, eğitimsizlik vs. Bizler ise bu anlayışa Hayır diyoruz: Bu cinayetlerin nedeni neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları ve sermaye birikim stratejisidir. İşçi sınıfı bu şartlarda çalıştırılırsa ölüm kaçınılmazdır!

Ekim’de 158, on ayda (304 günde) en az 1521 iş cinayeti
Yüzde 68’ini ulusal basından; yüzde 32’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk on ayında en az 1521 işçi hayatını kaybetti... Ekim ayında öne çıkan başlıklara bakarsak:

Amasra’da “güneşi görebilmek için karanlığı kazan” 41 maden işçisi katledildi
14 Ekim’de Bartın Amasra’da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra TİM’de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti. Karadon, Elbistan, Kozlu, Soma, Ermenek, Şırnak maden katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

31 Ekim’de açıklanan bilirkişi raporuna göre “-320 Kalın Damar Tavan Yolu’ndaki patlatma çalışması kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır” tespiti Maden Mühendisleri Odası’nın yaptığı ilk açıklamaları teyit ediyor. Havalandırmanın yetersizliği, metan seviyesinin uzun süredir yüksekliği, metan drenajının yapılmadığı, Bakanlıklar tarafından talep ve öneri sunulmadığı ve yaptırım uygulanmadığı, teknik personelin eksikliği ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği vurgulanarak “patlamanın önlenebilir olduğu” belirtiliyor. (Tam da bu noktada, bizlerin de bütün iş kazalarının önlenebilir olduğunu ve önlenmediği için de “iş cinayeti” diye tanımladığımızı hatırlatalım.)

Bu tespitlere eklemeler yapalım:

1- Havza madenciliğinden ödün verilerek, -400 kot alındaki kömür Hattat Holding’e verilmiş ve TTK dar bir alanda sıkıştırılarak, gerekli mali ve teknik yatırımlar yapılmayarak katliamın oluşmasına davetiye çıkarılmıştır. 2016 yılında TTK Faaliyet Raporu’nda işçi yetersizliği belirtilerek Bakanlıklardan yeni işçi kadrosu açılması talep edilmiştir.

2- Kamu kurumlarındaki üst düzey yönetici atamaları bilimsel ve teknik liyakata göre değil, mensup olduğu cemaate ve AKP üyeliğine göre yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek. Bu durum da iş cinayetlerinin daha da artmasına yol açmaktadır. Havzalardaki iş cinayetleri “kader, fıtrat” denilerek normalleştirilmektedir. Madenciliğin kaderinde ölüm yoktur.

3- -300/-350 kotlarında meydana gelen grizu patlaması, kömür tozu patlamasına dönüşerek zincirleme bir katliama dönüştü. Kömürdeki metan varlığı bilinen ve grizulu ocak diye tabir edilen bir işletme olan Amasra’da Sayıştay ve TTK kendi iç raporlarına rağmen önlem almayan, bütçe ayırmayan Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı katliamın birinci dereceden sorumlusudur.

Emekçilere dönük şiddet yaygınlaşıyor
Sağlık ve eğitim emekçilerine yönelik işyerlerinde yaygın bir şiddet yaşanıyor. Bu noktada yapılan eylemlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması talepleri öne çıkıyor. Ancak yaygın şiddet sadece bu iki işkolunda sınırlı değil, hizmet sektörünün farklı alanlarında (eğlence, belediye, taşımacılık, büro, özel güvenlik, basın vd.) ortaklaşan bir sorun. Ekim ayında basına da yansıyan iki iş cinayeti meydana geldi.

2 Ekim’de, 45 yaşındaki iki çocuk babası müzisyen Onur Şener, Ankara Çankaya’da sahne aldığı Cassetta Cafe & Pub’da, istek şarkılarını bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Yine başka eğlence mekanlarında çalışan emekçiler de bu olay sonrası başlarına gelen şiddet olaylarını paylaştılar. Bir not ekleyelim: Yukarıda Amasra’daki liyakatsiz kamu atamalarına değinmiştik. Burada da failler Ali Gündüz’ün Çalışma Bakanlığı’nda İş Müfettişi, Semih Soyalp’in Türk Havacılık Uzay Sanayi’nde Elektrik Mühendisi ve İlker Karakaş’ın da Çalışma Bakanlığı İstanbul Grubu İş Müfettişi olarak görevli olduğunu hatırlatalım.

13 Ekim’de, bir haftalık bebek babası olan 34 yaşındaki özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız, Gaziantep Şahinbey’de otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle duraktan almadığı 17 yaşındaki yolcuyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

Moto kurye ölümleri artarak devam ediyor
Pandemi ile birlikte giderek genişleyen, güvencesiz çalışmanın hakim olduğu ve işçi profilinin çoğunlukla 20’li yaşların başında olduğu sektörde işçi sağlığı açısından en net sonuç ortada: Ekim ayında beş moto kurye hayatını kaybetti. Yılın ilk on ayında ölen moto kurye sayısı en az otuz dört.

Eren Eroğlu, Kozlu ve Davutpaşa iş cinayeti davaları / adalet mücadelesi devam ediyor
TDS Reklam Firması’nda ofis elemanı olarak çalışan 17 yaşındaki Eren Eroğlu, görevi dışında tabela tamir işine gönderildiği İstanbul Esenyurt Özel Doğa Hastanesi’nde yüksek gerilim hattına kapılarak 31 Ekim 2013’te iş cinayetinde hayatını kaybetti. 20 Ekim’de Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Eren Eroğlu - Özel Doğa Hastanesi Davası’nın ikinci duruşması görüldü. Bina sahibi doktor Uğur Karahan ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savunmasında hastanenin kuruluş ve ruhsatlandırılma aşamasında bilfiil bulunduğunu, 2009’a kadar hastaneyi işlettiğini, sonrasında devrettiğini, iş cinayetine dair herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti. Binaya çıktığı kaçak katların yüksek gerilim hattının mutlak koruma alanına girdiği resmî yazılarla kendisine bildirilmiş olmasına, Esenyurt Belediyesi’nin ceza kesmesine rağmen kaçak katları yıktırmamakta ısrar eden Karahan’ın Eren Eroğlu’nun iş cinayetinde hayatını kaybetmesine sebep olduğunu vurgulayan Adalet Arayan Ailesi, davalarının takipçisi olacaklarını vurguladı. Mahkeme heyeti 2009’dan sonra hastaneyi işletenlerin tanık olarak dinlenmesine, tarafların delil ve beyanlarını dosyaya eklemesine, gerekli görülmesi hâlinde bilirkişi raporu istenmesine karar verdi. Duruşma 9 Mart 2023, saat 10.30’a ertelendi.

7 Ocak 2013’te, TTK Zonguldak Kozlu Müessese Müdürlüğü sahasındaki maden ocağında, taşeron firma Star İnşaat’ın galeri açtığı bölümde metan ve kömür püskürmesi sonucunda meydana gelen iş cinayetinde sekiz madenci hayatını kaybetti, sekiz madenci yaralandı. 5 yıl süren yargılamada sanıkların aldıkları cezalar, adli para cezasına çevrilerek 24 taksite bölündü. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sonucunda TTK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak ve Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlarından Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 25 Ekim’de TTK Genel Müdürü ve 5 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Talimatla ifadeleri alındığı için, sanıklardan TTK Genel Müdürü dışında, hiç kimse mahkeme huzuruna çıkmadı. Adalet Arayan Kozlulu Ailelerin diğer sanıkların mahkeme huzuruna getirilerek sorgulanma talebi reddedildi. Genel Müdürün “itibarı zedelendiği gerekçesiyle” duruşmaların basına kapalı görülmesi ve yayın yasağı getirilmesi talebi mahkemece kabul görmedi. Duruşma 7 Şubat 2023’e ertelendi.

31 Ocak 2008’de İstanbul Davutpaşa’da meydana gelen patlama ve yangın sonucu 20 işçi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Emek İş Hanı’ndaki kaçak maytap atölyesinin sahibi de patlamada hayatını kaybetti. Mahkeme 6,5 yıl süren yargılamasını 14 Temmuz 2014’te tamamladı. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu. Aileler ve avukatları kararı kabul etmeyerek eksiklikleri olsa da mahkemenin Yargıtay’dan önceki kararında direnmesini talep ettiler. 17 Ocak 2019’da Yargıtay kararından sonraki mahkeme süreci tamamlandı. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri iş cinayetinde sorumlu bulunmasına rağmen, verilen cezaların iki yılın altında olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmadı. Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler patlamada sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine verilen cezaların ertelenmesi ve “yaşam hakkı ihlali” gerekçesiyle davayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. AYM davada 14 yıl sonra “yaşam hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. AYM’nin bozma kararından sonra davanın ilk duruşması 1 Kasım’da Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. AYM kararı doğrultusunda, “ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması” için kanun gereği hâkim davadan çekildi. Yeni hâkim görevlendirilmesi için dava dosyası Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Duruşma 1 Şubat 2023’e ertelendi.

***

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, Nisan ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran ayında 189, Temmuz ayında 172, Ağustos ayında 186, Eylül ayında 160 ve Ekim ayında 158 işçi hayatını kaybetti... (Bilgilerimiz her ay güncellenmektedir.)

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 1322 ücretli (işçi ve memur) ve 199 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 87’sini ücretliler yüzde 13’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: Tarım, Orman işkolunda 302 emekçi (156 işçi ve 146 çiftçi); İnşaat, Yol işkolunda 300 işçi; Taşımacılık işkolunda 173 işçi; Madencilik işkolunda 97 işçi; Metal işkolunda 83 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 82 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 79 emekçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 65 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 56 işçi; Enerji işkolunda 46 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 39 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 30 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 29 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 27 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 20 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 16 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi; İletişim işkolunda 2 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 51 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 333 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 288 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 233 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 161 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 85 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 75 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 67 işçi; İntihar nedeniyle 60 işçi; Şiddet nedeniyle 60 işçi; Covid-19 nedeniyle 45 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 19 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 12 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 83 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 90 kadın işçi ve 1431 erkek işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 250 işçi, 28-50 yaş arası 729 işçi, 51-64 yaş arası 314 işçi, 65 yaş ve üstü 85 işçi, yaşını bilmediğimiz 89 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılının ilk on ayında 80 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 37 işçi Suriyeli; 17 işçi Afganistanlı; 6 işçi Türkmenistanlı, 4 işçi Özbekistanlı; 3’er işçi İranlı ve Rusyalı; 1’er işçi Azerbaycan, Belaruslu, Endonezyalı, Iraklı, Kuveytli, Nijeryalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı ve Yunanistanlı...

 

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 85’i (yüzde 5,58) sendikalı işçi, 1436’sı ise (yüzde 94,42) sendikasız. Sendikalı işçiler madencilik, metal, belediye, kimya, sağlık, enerji, taşımacılık, tarım, iletişim, eğitim, tersane ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

 

2022 yılının ilk on ayında Türkiye’nin 79 şehrinde ve yurtdışında yirmi bir ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

212 ölüm İstanbul’da; 66 ölüm İzmir’de; 49 ölüm Muğla’da; 48 ölüm Bursa’da; 47 ölüm Antalya’da; 46’şar ölüm Bartın ve Denizli’de; 44’er ölüm Gaziantep ve Mersin’de; 43 ölüm Kocaeli’nde; 41 ölüm Konya’da; 39 ölüm Samsun’da; 36’şar ölüm Ankara ve Manisa’da; 31’er ölüm Aydın ve Kayseri’de; 30’ar ölüm Balıkesir ve Şanlıurfa’da; 26’şar ölüm Adana ve Sakarya’da; 23 ölüm Zonguldak’ta; 18 ölüm Sivas’ta; 17’şer ölüm Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kütahya ve Malatya’da; 15’er ölüm Ordu ve Trabzon’da; 14’er ölüm Adıyaman, Bolu, Kastamonu, Mardin ve Tekirdağ; 12 ölüm Düzce’de; 11’er ölüm Batman, Erzurum ve Şırnak’ta; 10’ar ölüm Afyon, Rize ve Uşak’ta; 9’ar ölüm Çorum, Van ve Yalova’da; 8’er ölüm Ağrı, Bilecik, Eskişehir ve Karabük’te; 7’şer ölüm Burdur, Çankırı, Elazığ, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Siirt ve Tokat’ta; 6’şar ölüm Aksaray, Artvin, Kırşehir, Osmaniye ve Sinop’ta; 5’er ölüm Edirne, Giresun, Kars ve Kırklareli’nde; 4’er ölüm Hakkari, Iğdır, Kilis, Nevşehir ve Niğde’de; 3 ölüm Muş’ta; 2’şer ölüm Amasya, Ardahan, Bayburt, Bingöl ve Yozgat’ta; 1’er ölüm Gümüşhane ve Tunceli’de; 32 ölüm Yurdışında (6 Irak, 4 Kuzey Kıbrıs; 2’şer İsrail, Mısır, Rusya; 1’er Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Çin, Dominik, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Makedonya, Malta, Özbekistan, S.Arabistan, Tunus, Yunanistan, Yurtdışı) meydana geldi...
meydana geldi...

2022 yılının ilk on ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 1521 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Ali Osman Çelebi, İbrahim Kayabaşı, Ali Güneş, Metin Türedi, Seyithan Cayhan, Kadir Ekiz, Semyan Kayar, Metin Yolcu, Sefer Öztürk, Hilmi Çakı, Ekrem Kaşıkcı, Saniye Zeyrek, Halil İbrahim Taşkın, Duran Kapan, Kenan Duman, Akif Abbak, Seli Salih, Özcan Demirel, Özcan Binay, Avni Yıldızbaş, Mehmet Boz, Ayhan Uğurlu, Lütfü Mert, Nuh Akçer, Muharrem Adıbelli, Erdem Eskici, Tamer Çağatay Kıla, Recep Sezgin, Ali Akpınar, Hüseyin Gökçe, Berzan K., Dursun Yanaşma, Yaşar Kaymakçı, Mehmet Sinan Yaygın, Aleksandr İakovlev, Alexey Volkov, Ünal İhtiyar, Mesut Günenç, Durmuş Alboğa, Mustafa Çelik, Kamil Ertuğrul, Yaşar Sarıcı, Zekeriya Yüce, Umut Durakçı, Mehmet Ali Koşar, Fatma Yetek, İsmail Kabak, Hulusi Ü., Yaşar Baydemir, İbrahim Loğçu, Mehmet Kara, Mehmet Kırlı, Mürsel Üstün, Yılmaz Dukan, Ramazan Saraç, Mehmet Yücel, Salih Çoban, Gizem Selda Çoban, Engin Kaygunsuz, İbrahim Karataş, İsa İşli, Ağci Çiçek, Eren Özkesemen, Alican Karahan, Hikmet Balcı, Vahdettin İnan, Murat Cirit, Arif Küçük, Arif Güngördü, Enes Turan, Sadi Turan, Osman Turan, Mustafa Avcı, Alime Avcı, Gülhan Yıldırım, Lütfi İmat, Menderes Karakuzu, Cahit Geçit, Mustafa Samet Pullu, Najmuddin Rahmanqul, Mohammad Sharif Azizi, Mustafa Kutlar, Ramazan Çekirge, Ercan Öksüz, İhsan Erkan, Zekiye Şeker, Tuncay Gümüş, Hasan Yılmaz, Ahmet Elderviş, Abdülkadir M., Nalin Uçkun, Mehmet Tunç, Hasan Turan, Gülsüm Sugötüren, Mustafa Yaman, Nuh Bakır, Abdülkadir Gül, Emre Bahri Orman, Erhan Uslusu, Can Hisa, Mehmet Karakuzu, Mehmet Şahin, Ümmehan Şağdıç, İrem Selçuk, Nurhan Beşbudak, Hüseyin Ziber, Hamza Dülükoğlu, Hidayet Yeşil, Hamit Kuru, Hatice Aydın, Mustafa Top, Muhsin Aksu, (Mahsum Aksoy), Hülya Cin, Mehmet Çevirel, Sefa Yıldız, Kazım Kalak, Mücahid İşge, Furkan Kalemli, Hasret Kuş, İsmail Konuk, Muhammet Ongun, M.E.H., Sakıp Başak, Şahin Ön, Naim Şahin, Turgut Özdemir, Cevdet Yüksel, Arif Gül, Ali Koparan, Abdullah Delikçi, Hasan Kalay, Feride Aydemir, Cevdet Kalay, Hasibe Bozkurt, Enes Belecik, Ramazan Ulu, Rabia Güngör, Eyüp Tüci, Ömer Tutal, Rıdvan Kaya, Mehmet Efe, Mehmet Gündoğdu, Suat Kargı, Yusuf Yılmaz, Sezgin Yılmaz, Kadir Çetin, Dudu Gündüz, Süleyman Bozoklu, Anıl Altıntaş, Ayşegül Üzüm, Şeymanur Üzüm, Sami Eroğlu, Gülperi Tunç, Eda Tunç, Fatih İlhan, Kerem Bakançocukları, Günay Gür, Sadık Akbağ, Ahmet Yıldız, Durmuş Ali Ulaş, Ferzende Acu, Sefa Kadıoğlu, Ali Oğuz, Mustafa Erarslan, Rami Abdülkudüs, Fatma Küçük, Selahattin Öztürk, Miktad Yantur, İdris Akova, Celal Geyik, Kıymet Tozcu, Abdulbari Akarsu, Raif Bozkurt, Mehmet Maral, Musa KeskinNurettin Çil, Ahmet Ünal, Muhammed Koçyiğit, Nuray Özdemir, Şehrivani Canıvar, Ahmet Güler, Sefa Şahan, Hasan Kolatu, Bahri Çoban, Halil Karagöz, Fatih Çelik, Khal Murad Abdul Baqı, Ensar ., Gürsel Çektir, İrfan Adanalı, Abdulsamed Dağ, Remzi Polat, Hasan Yuva, Servet Arslan, Özdem Çeboğlu, İsmail Arat, Mustafa Ersal Eken, Uzay Ulvi, Hacı Merde, Selahattin Ayhan, Necati Kantık, Mehmet Dede, Türkan Demir, Bilal Ak, Kadir Nasiri, Kerametullah Muradi, Raziye Arslan, Şenay Çakıcı, Mohammad Akbar, Mehmet Bilgiç, Ceyhan Çetin, Arif Çağlar, Ahmet Özkırış, Ahmet Erdoğan, Eray Tatlı, Ekrem Uslu, Kaşif Tunç, Tahir Baykan, Fetin Çarpar, Şeyho K., Ramazan Süldür, Murat Koyuncu, Sinem Sökmen, N.M., Mehmet Kazak, Y.A., Ömer Saydan, Ferhat Batur, İbrahim Karaboğa, Osman Sak Durmuş Bozdağ, Yalçın Akcan, Yusuf Narin, İsmail Akgedik, Oğuz Kağan Han Çobanoğlu, N.D., Mahmut Güntekin, Ramazan Oral, Fahri Demir, Bekir Kaya, Ömer Mumcu, Ziya Taşbaşaran, Kenan Can, İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin, Yunus Koral, M.D., Ercan Özege, Mustafa Akkoyun, Mehmet Ali Daşdemir, Adil Selçuk, Tahir Yılmaz, Buket Yılmaz, E.A., Halil Güngör, Selahaddin Köse, Abdulkadir Asvad, Vidad Muhaymid, Ali Şermet, Selahattin Ustaoğlu, Ertuğrul Yürek, R.T., İsmet Ertutan, Mustafa Dede, Ramazan Aslan, Hasan Damar, Iraz Muhammed Yoldash, O.Ç., Yusuf Deveci, Emir Esnek, Muharrem Aksem, Sebahattin Bıçakçı, Bekir Bilget, Nevzat Alışık, Beyhan Güven, Recep Şibil, Osman Güngör, Hayati Ömür Ercedoğan, Faruk Yetkin, Mümin Sakin, Eshabil Keçe, Mustafa Hızır, İsa Çetinçakmak, Ercan Kala, Ahmet Şaşoğlu, Abdulkadir Onurlu, Hayri Altun, Gökhan Öztürk, Mehmet Emir, Gökhan Yıldırım, Fuat Avşar, Hacı Recep Ekin, Osman Arı, Ahmet Kuyucu, Ömer Ö., Bayram Tuncer, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit, Emrah Deniz, Yasin Gençkurt, Şükrü Sever, Oğuzhan Ceylan, Ümit Büber, Erkan Aydın, Muharrem Özer, Muhammed Şahin, Recep Yazıcı, Kubilay Özkök, Mustafa Özçep, Emin Karanfil, Cemil Varol, Raşit Aydemir, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Kesim, Berkay Pınaroğlu, Burçin Saban, Deniz Baykal, Emrah Kaval, Emrah Kaya, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Ercan Saraç, Ferhat Poyraz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli, İbrahim Köse, Mehmet Bulut, Mehmet Kara, Murat Ergin, Murat Öztan, Mustafa Can Yıldırım, Mustafa Çelik, Okan Akgül, Orhan Altun, Öner Yıldız, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Rasim Bulut, Remzi Özçelik, Rıdvan Acet, Sabri Akdere, Selçuk Ayvaz, Serhat Kahraman, Serkan Nakaş, Soner Ak, Suat Demirkıran, Şaban Yıldırım, Şuayip Okul, Yasin Çelik, Yener Saygın, Yusuf Özerkan, İbrahim Ayan, Mesut Kabaklı, Melik Süt, Sıddık Taysi, Kani Enön, Ömer Kalem, Yusuf Hazar, Faruk Halis Demir, Bekir Pişkin, Vedat Öz, Yalçın Yeşilyurt, Muzaffer Bilgili, B.S., İbrahim Demir, Yahya Ahmet, Mehmet Tataroğlu, Satılmış Çamlı, Aziz Kemal Altunbay, Ali Gürel (Güler), Tufan Öztürk, Hekim Ercan, Ali Aladağ, Volkan Yaren, Recep Süzen, Mehmet Ancil, Mustafa Erten, Serdar Çevik, Sayar Ok, Ali Rıza Kut, Soner Erduran, Dursun Ali Yılmaz, Zafer Kocabaş, Enver Demirci, Adem Esen, Murat Can, Abdullah A., Nebi Cengiz, Ercan Kabuk, Halil Külter, Mustafa Bozkurt, Fevzi Yaman, Nihat Yılmaz, Mehmet Küçükbaş, Mustafa Kayadelen, İsa Erdem, Ümit Kurt, Kadir Ulama, Murat Bakan, Adil Dinler, Hanifi Öztürk, Mehmet Kızıltaş, Halim Kılınç, Yakup Yaşar, Ferdi Yılmaz, Abdullah Kiraz, Mehmet Can Açıkgöz, Mahsum Doru, Şerif Cabali, Abdulrahim İnce, Arslan Rozımbetov, İlker Demir, Veli Gümüş, Mustafa Remzi Emanet, Muhammed Neyaman, Suat Kadan, Dilaver Yılmaz, Talip Yaman, Celal Gündüz, Emrah Yiğit, Ferhat Ertuğrul, Şehmuz Aydın, Recep Aras, Turgay Tüney, Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın, Bayram Demir, Veysel Karadaş, Fatih Yaşar Kandemir, Gökmen Gel, Serdar Köse, Kenan Okurer, Emrah Akbaş, Mehmet Nezir Demir, Hasan Taplaktepe, İbrahim Halil Kay, Eren Seyhan, Hamza Oruç, Murat Eyvaz, Yusuf Kurban, Habip Kırat, Şükrü Erkut, Kader Baloğlu, Muhammed Nur El Hüseyin, Semih Musso, Sinem Toruk, Şadi El Muhammed, Yakup Çelik, Ragıp Ertuğrul Kozaeker, Eyüp Ağdaş, Jasim Waka, Uday Vehid, Majid Elseydi, Ahmed ., Muhammet Sait Datlı, Abdurrahman Hamurlu, Süleyman Baş, Sabri Sarıboğa, Emre Koç, Çağdaş Tükenmez, Hasan Çakar, Adnan Karadiken, Abdullah Ersen, Mithat Uyar, Eyüp Bulut, Batyr Ametov, Hamid Kasım, Bünyamin Hiçyılmaz, Yusuf Apak, Mustafa Arslan, Aydın Toprak, Ömer Coşgun, Ahmet Çelik, Alper Demirci, Suat Karslıoğlu, Ertan Erkan, Ahmet Çöl, Muhammed Yıldırım, Mehmet Erkul, Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdulkadir Esen, Hamza Yüksel, Ali Osman Ata, Ferat Korkmaz, Ferit Kavas, Güngör Arslan, Hasan İlhan, Bekir Özdemir, Ö.D., Erkin Şenyeğit, Ufuk Sargullar, Emine Filiz, Fatma Eren, Cihan Kaya, Bayram Damar, Aykut Bilmez, Murat Koca,Özge Kılıç, Ayşe İkizoğlu, Yılmaz Koçboğa, Halil Küzel, Fatih Kocaağa, Seyfettin Çoban, Ebru Altın, Fatih Uyar, Bülent Boya, Erhan Okur, Servet Bakırtaş, Derviş Saf, Hüseyin Akyapın, Fatih Nergis, Osman Akyürek, Bahadır Akçaal, Ercan Akgül, Sıddık Korkmaz, Muhammet Ali Yaşar, Atilla Değirmenci, Hüseyin Kırmıt, Ahmet Kafaoğlu, Hulusi Tahir İlgenli, İbrahim Dalkılıç, Mustafa Şenel, Ahmet Yağcı, Bülent Ateş, Fevzi Alpay, Emrah Akpınar, Murat Gök, Selim Bayrak, Tarık Amak, Oriyal Uğur, İbrahim Aktaş, Emine Demir, Fatma Büyükyorulmaz, Harun Titiz, Nurcan Seçer, Fatih Yiğit, Hasan Cemal Y., Murat Çibik, Metin Çavuş, Ersan Bocutoğlu, Sıraç Badur, Ersin Erdem, Uğur Aydın, Fatma Bıyık, Musa Öztürk, Şeyda Yazgan, Gülsüm Kuyar, Yılmaz Şahin, İsmail Karahan, Ahmet Yetiz, Neşe Gökdağ, Pınar Zeytin, Erhan Merzifon, Hasan Onur, Mevlüt Akbaba, Mustafa Kaya, Mehmet Kartal, Aydın İleri, Ertuğrul Yazıcı, Süleyman Ekici, Sinan Tutak, Özgür Pehlivan, Mesut Belhan, Göksenil Feyza Çanoğlu, Cem Dindar, Mustafa Pakmak, Engin Dağdelen, Nusurettin Akçay, Mehmet Yıldız, Ayberk Şan, Ramazan Akşit, Murat Can Günay, Ali Demir, İsmet Çabuk, Cihan Yasan, Engin İnce, Tayfun Yorulmaz, Yasin Bıldırcın, Hüsamettin Susal, Durmuş Oruç, Alparslan Demiroğlu, Musa Yaycı, Fatih Önür, Türker Kaya, Emre Acar, Egehan Bülbül, Mahmut Tekdemir, Mustafa Kesiktaş, Ercan Kılıç, Onur Cem Kara Oktay Eryılmaz, Cuma Togay, Zeki Akbel, Muhammet Talha Kurtoğlu, Süleyman Şeker, Kasım Evrengül, Uğur Çetinkaya, Alabd Aljalil, Hamza Ekşi, Cenap Taşçı, Kazım Kasap, Ahmet Baykal, Bayram Candan, Osman Çavuşoğlu, Onur Bahattin Uyku, Mustafa Yakut, İsmet Ziya Çevik, Ramazan Uyan, Oğuzhan Erkek, Mehmet Kazan Adem Hayrani Sarı, Abdullah Kıldan, Oğuz Ulusoy, Bayram Koyuncu, Şahin Katranlı, Muhammet Şiveybe, Gamze Karabulut, Gencay Eren, Okan Günay, Murat Temel, Ali Gündoğar, Enver Güler, Hayri Bodur, Nuray Taş, Kamuran Alan, Musahan Torun, Basri Ceylan, Enes Temel, Yunus Bülbül, Burak Bağbudar, Can Ekmekçi, Fatih Rahmet, Mustafa Karagöz, İbrahim Bozkurt, Haydar Nacar, Namık Çöp, Halit İkiz, Yasin B., Mahmut Taşkın, Yıldıray Usta, Yasin Yeşilyurt, Sinan Karakoç, Ayhan Yar, Harun Alpözen, Doğukan Akyiğit, Emrullah Erol, Rüzgâr Necat Beyhan, Murat Selvi, Şadi Yıldız, Memet Bağlars, Mahmut Eser, Erol Korkmaz, Murat Ökegil, Hakan Çimen, Arif Akça, Mehmet Çelik, Hamdullah Taner Okumuş, Ramazan Öğütcü, Faruk ., İsmail Bilara, Bahtiyar Özkan, Dursun Ali Aksu, Adalet S., Ömer İspir, Hakan Bulut, Hakan Dirgin, Hakan Pehlivan, İlhami Akbaş, Adil Yücedağ, İlhan Çulcu, Hüseyin Akboğa, Rafet Eraydın, Ahmet Varlı, Erdem Ovalı, Hayati Arslaner, Muzaffer Temur, Ahmet İrinsi, Ebrahim Zolfiqari, İsmail Bilbay, Adnan Türker, Fuat Güngörecek, Emre Çetin, Cemil Aslancan, Metin Herdili, Ramazan Nas, Muhammet Talha Yaşar, Murat Yıldırak, Ömer Faruk Yıldırım, Uğur Dalkılıç, Mustafa Arslan, Mahmud Yılmaz, Ahmet Yurttaş, Enbiya Demirci, Mehmet Aktaşoğlu, Ferdi Tanış, Osman Alkaya, Murat Esin, Musa Yılmazbaş Şeyho Beke, Kadir Akın, Abdurrahman H., Yıldırım Köstekçi, Serkan İnanlı, Yusuf Göktaş, Ömer Abdusselam, Mehmet Emin Yıldırım, Ahmet Düzgün Zaimoğlu, Yunus Karacaoğlu, Abdullah ., Caner Deveci, Abdurrahman Ahmet, Yaşar Yüksel, Yusuf Sönmez, Şafak Polat, Emrah Aslan, İbrahim Demircan, Muhsin Bölük, Ali Taşar, Mustafa Kılıç, Abdurrahman Birgün, Gazi Bütün, Mesut Gündoğan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Yel, Ömer Tunç, Sadullah Yılmaz, Hasan Çavuş, Abdullah Yüzbaşı, Cabir Boy, Muhsin Polat, Mürsel Uzun, Hasan Tezcan, Kazım Tan Ahmet Kurgen, Mehmet Keklik, Muhammed Kara, Musa Yıldız, Mustafa Celepci, İlker Kargın, Zülfü Akbudak, Fahrettin Akyüz, Ali Koç, İsmail Şerafettin Kırbıyık, Yunis Şahin, Taner Paçal, Aykut Derici, Erdoğan Gür, Hafız Yücel, Sait Turgut, Taha Öztürk, Mesut Maden, Hüseyin Satılmışoğlu, Abdi Adıgüzel, Mehmet Ali Karagöz, Erol Tunçöz Ayetullah Adıbelli, Bülent Aslan, Hüseyin Efe, Şakir Türçin, Hüseyin Mevas, Gafur Kaya, Orhan Uğur, Emre Emirhan, Menderes Kurutoprak, Muzaffer Cerrah, Rıfat Arslan, Murat Öztürk, Ahmet Arık, Tahir Seven, Kemal Diloğlu, Ali Nergis, Abdulkadir Hamşo, Savaş Taş, Hayrettin Petek, Cemil Aydın, Celal Cin, Özcan DemirMüslüm Karaoğlan, İsa Demirci, M.D., Orhan Gündüz, Harun Candan, Adnan Karataş, Mahmut Öktekubat, İbrahim Duymuş, Abdullah Babur, Yahya Mahzun, Ümit Koral, Hüseyin Erdoğan, Fahri Çelik, Bahri Ustaoğlu, Yasin Doğan, Ali Asker Budak, Abdullah İleşmek, Şevket Takmak, Abdulaziz Erdil, Naim Demir, Bilal Fişek, Halil Yıldız, Abdullah Komkeser, Fırat Dursun, Şefik Tayran, Okan Bayrak, Ferhat Malkaver, Enes Furkan Tutar, Ramazan Solmaz, Seydi Karaman, Abdullah Eş, İsak Erzi, Erol Yılmaz, Salih Polat, Burhanettin Kılıç, Emrah Gül, Eymen Ahmed, Muhammed Muhsin Köse, Ferhat Danış, Mehmet Koşan, Ramazan Çıralı, Yılmaz Seven, Suat Aydemir, Mehmet Uçkun, Levent Kıvançeriş, Bülent Satılmış, Abdullah Demirdil, İsmail Muhammed, Hüseyin Coşkun, Adem Kaya, Salih Velat Durmaz, Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı, Hayrettin Karataş, Osman Kör, Şaban Yılmaz, A.Ş., Salih Yazaydık, Ahmet Mete, Arif Köle, Mehmet Keş, Yusuf Usmen, Musa Bayram, Caner Mızrak, Mert Güleç, Mehmet Çelebi, Davut Kurhan, İsmail Karal, Hayrettin Kök, Alican Mirze, Hüseyin Kocahüseyinoğlu, Adnan Kileci, Kadir Karaca, Ali Kemal Budak, Muhammet Gün, Ömer Durar, Arif Alkan, Ufuk Karagülle, Serdar Hayta, Emre D., Barış Seven, Zübeyir İlter, Sinan Okyay, Ender Kuyu, Recep Çelik, Hasan Bacak, İbrahim Soydemir, İdris Say, Ahmet Dağdeviren, Kemal Çelebi, Zekeriya Derviş, Serdar Ekinci, Bozan Cengiz, Ömer Üçrak, Savaş Balcı, Soner Tünalp, Hafız Emin, Sebahattin Tan, Veysi Akyol, Nurettin Mert, Doston Dusmanov, Zabit Türk, Erhan Geçili, Necmettin Alpay, Mehmet Akay, Hasan Üstün, Tayfun Güntepe, Muhammed El Ahmet, Emre Dutumerin, Nahit Sargut, Mehmet Göven, Shatlyk Rozyyev, Umut Özdemir, Ekrem Ersoy, Emrah Koçak, Ziya Uysal, Hacı Mehmet Alataş, Bilal Ömer Farac, Hüseyin Konukçu, İsmail Aktan, Ömer Yıldız, İsmail Çoban, Murat Kırımlı, Fahri Çalparmak, Abdullah Çun, Düzgün Baki, Muhsin Ata, Hikmet Sungur, Mücahit Tuğ, Sedat Aslan, Nuri Üstünel, İsmail Bünül, Mustafa İvdil, Abdullah Koç, Necati Çelik, Hamit Bingöl, Yücel Dizman, İbrahim Öklük, Mesut Köroğlu, İkram Vural, Ahmet Hancar, İbrahim Önkal, İbrahim Aymutlu, Hasan Bulut, Yüksel Eroğlu, Maşallah Öksüz, Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim Çolak, Mustafa Sarıçiçek, Zafer Milli, Abdullah Aslan, Muhammet Cabran, Ahmet Alış, Ahmet Kartal, Niyazi Çerkeşli, Çelebi Şaban, Hasan Ramadan, Nuh Turan, İsa Demir, Nizamettin Erdem, İhsan Dayar, Hekim Gülalan, Şaban Ali Köse, Duran Temur, Yusuf Çevik, Kadir Yaşar, Diyadin Oruk, Hüseyin Hamzaoğlu, Hüseyin Bıçkı, Ahmet Çolaker, Habib Sözen, Birol Doğan, Mehmet Karayiğit, Cemal Eker, Kayhan Kaplan, Feyyaz Çalış, K.K., Cengiz İnan, Semir Yasav, Canip Elem, Ertuğrul Gazi Bozdağ, Muhammed İmren, Ertan Emiroğlu, Seçkin Erkin, Sedat Özçelik, Mücahit Tokdemir, Emrullah Narçin, Recep Ağbulut, Erkan Kurt, Muharrem Altıntaş, Uygar Daşkın, Hasan İncebel, Mehmet Kırmızı, Aydın Baskın, Ali Şenel, İlhan Diri, Aydın Güler, Habip Karalarlı, Hacı Mehmet Ünlüsoy, Hasan Bayram, Muzaffer Koçak, Fırat Apaydın, Azat Dikmen, Özcan Benek, Muhammet Mehdi Altürk, M.İ., Çetin Bilen, Mesut Öjbe, Serhat Altay, Tayfun Özcan, Hüseyin Kantaş, Mehmet Durmuş, Coşkun Adik, Emin Erşan, Fırat Alan, Mustafa Yiğit Sözüer, İsmail Karaca, Eyüp Halil Demirci, Muhammet Yeşil, Hamza Gönüllü, Özkan Tüzün, Erol Demir, Engin Akyol Şükrücan Bayraktaroğlu, Hacı Mehmet Şenlenmiş, İhsan Ön, Ramazan Koyun, R.B., Mehmet Ali Atak, İdris Gündoğdu, Emrah Yıldız, Mustafa Avcı, İbrahim Karakaya, Ahmet Özkılıç, Mustafa Tozkoparan, Mehmet Serhan Savcu, İlyas Aslan, Mehmet Kol, İbrahim Ethem Kaçmaz, E.K., Hamza Duygu, Nazım Candar, Bayram İşçi, İskan Çaktu, Mehmet Palta, Raif Karaca, Munip Temel, Mehmet Kara, Bilal Abay, Şemsettin Türkmen, Recep Uçar, Mehmet Emin Azman, İbrahim Ünal, Recep Altınsoy, Abdullah Terlemiş, Lokman Çetin, Bilal Çircir, Beytullah Türkmen, Ahmet Ökmen, Harun Binbuğa, Süleyman Sazboğaz, Anıl Yıldırım, Hasan Furkan Apaydın, Mustafa Üçok, Özcan Ünsal, Uğur Çetinkaya, İbrahim Ceylan, Onurkan Abacı, Şemsettin Böğüş, Rasim Kutlucan, Yılmaz Sağlam, Ömer Can Özmen, Yıldırım Çınar, Bülent Kılıçay, Hasan Armutçu, E.Ç., Osman Aras, İbrahim Oruç, Hasan Hüseyin Çalkın, Murat Doğan, Bilal A., Mehmet Çiftçi, İbrahim Arıktaş, Mustafa Arıktaş, Mehmet Tavşan, Mehmet İspir, Yücel Atan, Tezer Esen, İsmail Uluay, Nuh Öztürk, Kemal İlassa, Şerif Eker, Musab Bişi, Veysel Aşma, Mehmet Topal, Bahattin Dündar, Abdülgafur Acar, Abdülselam Dündar, Hüseyin Avcı, Şahmar Kerimov, Abdurrahman Ünsal, Satılmış Kara, Ali Aldıbaş, Adnan Eken, İsmail Yılmaz, Ferhat An, Abdullah Dönegel, Cihat Borçalı, Muhammet Emin Aydın, Metin Aksoy, Sonel Kahveci, A.A., İlkay Yiğit, Turgay Özhan, Ufuk Öztürk, Eyüp Baylan, Şaban Uğuç, Yusuf Önder İnce, Salih Nas, Sefa Aksu, Necmi Yıldız, Yusuf Duran, Kemal Duran, Yunus Karakaya, Veysi Çeçen, Özcan Şiranlı, A.K., Musa Korkut, İbrahim Akgün, Ahmet Başar, Ali Türkmen, Arif Canbulut, Erdinç Kekin, N.Ç., Mehmet Ali Pişkin, Ercan Tezcan, Ali Hossein Ebrahim, Ethem Istıl, Erkın Khusenov, Bekir Şahin, Aleksandır Kuvik, Tuncay Koca, M.U., Şenol Dilbaz, Sedat Coşkun, Veli Erzen, Kadir Çağlayan, Yaşar Üstündağ, Sebayittin Topçu, Mustafa Boz, Niyazi Erdoğan, Bekir Togaç, Emir Peygami, İbrahim Akalın, Kubilay Tatlican, Emrah Elmas Metin Tek, Abdulcebbar Doru, İsmail Yayla, Muharrem Durhan, Ahmet Eröz, Mehmet Acar, Hüseyin Baş, Orhan Demiraslan, Ersoy Hakyemez, Ali Osman Demirkan, Mustafa Özardıç, İsmail Acar, Ali Seydi Dinç, Adem Arslan, Mustafa Elbaş, Cengiz Söylen, İbrahim Ş., Asım Akyel, Atilla Bagceci, Memduh Çakmak, Ziya Ada, Recep Yağmur, Necati İpekçi, Stevan Kokaji, Erkin Şeydanur, Selahattin Kanay, Hüseyin Hellaç, Kader Küçükkol, Neslihan Kesim Lermi, Vedat Doğan, Namık Batay, Erol Çevik, Mehmet Algül, Fethi Ahmet Balkaya, Mukadder Balkın, Hüseyin Akar, Nizamettin Kaplan, Sakıp Kılınç, Erkan Öntürk, Sefa Ağkurt, Bahri Çiv, Sami Özkaya, Fikri Özel, Enes Bıyık, Erdinç Şimşek, Caner Öztürk, Yusuf Pervizoğlu, Nazım Balcı, Yiğit Acar, Taner Bozkurt, Yasin Demirdağ, İlter Türkmen, Mehmet Denizhan, Cafer Kıribrahim, İbrahim Özgül, Ali Şahin, Celal Oral, Recep Özdemir, Caner Korkmaz, Hilkan Arcan, Salih Yahşi, Yıldırım Kipel, Aziz Kocaman, Salih Aslan, Christos Chaniotis, Savaş Gül, Kadir Ünger, Ulaş Yürük, İbrahim Attallah Juma Alzaghal, Arif Can, Rahmi Aydın, Soner Şimşek, Şadan Kara, Wendri ., Yücel Ulaşkın, Selçuk Elibol, Recep Kaya, Özkan Öz, Betül Eratik, Tuğrul Okudan, Yasemin Çelebi, Canan Sayhan, Furkan Keskinoğlu, Halil Özden, Abdullah Kütük, Tuba Uzdilli, Nuh Sarıgül, Enes Kuyuldar, İsa Özcan, Ekrem Karakaya, Aydın Adıyaman, Ö.A., Ali Özkan Açar, Mert Söyler, Büşranur Hızal Muhcu, Adem Kılbıyık, Orhan Sevindi, Ahmet Güçlü, Şeyma Biran, Ali Faik Yaprak, Mehmet Ak, Nergizhan Bozkurt, Suat Şen, Z.K., Şiyar Özgür Temli, Yılmaz Kaplan, Onur Bozlak, Murat Unay, Fatma Solak, Yasemin Gül Gelgeç, İsmail Birincioğlu, Fatma Kurt, Ahmet Rüştü Uluer, Bektaş Uçaravcı, Şaban Demirtaş, Nurcan Kahraman, Büşra Hamamcı, Yücel Karadeniz, Sami Oflaz, Vahdettin Boğadur, Murat Özcan, Ceylan Öner, Saadet Aksoy, Rahmi Köksal, Ali Kurt, Zehra Öztürk, Şahin Salman, Beyza Nur Babacan, Sezai Kılkıl, Ömür Erez, Nuray Sevim, Yeliz Günay, Abdullah Ceylan, Çetin Özçevik, Semih Parıltı, Veli Metehan Çakır, Ali Bilgiç, Yavuz Gülücü, Berfin Günden Onur Şener, Alican Altun, Muhammet Lütfü Gür, Mert Büyükbayrak, Mustafa Şeker, Demhat Abukan, İskender Çimen, Hasan Şimşek, Ylham Rahmedov, Diyar Demir, Rıdvan Kocatepe, Metin Sarıyer, Abdülmecit Alğan, Begenc Tarhanov, Ali Ataç, Enes Aygüneş, İsmail Kale, Dilan Çelik, Zehra Bayır, Ali Doğanay, Soner Yıldırım, Arif Cihan Aydın, Tayfun Aydoğan, Uğurcan Demirbaş, İsa Uzel, Muhammet Ali Sarıcalar, Mümin Ali Özdemir, Erdal Güçlü, Cavit Güdücü, Halil Togay, İbrahim Öztürk, İsmail Balcı, Ömer Pural, Mehmet Gülmez, Kubilay Aydın, Emre Tıptaş, Tayfur Ergün, Furkan Otkum, Şerafettin Kanmaz, Büşra Koçak, Metin Adanur, Zafer Umut Bayram, Hasan Sarol, Ahmet Karasu, Okan Öztürk, Ergün Kalka, Ahmet Şahin, Güney Sarıkaya, Ali Diyapoğlu, Ahmet Rüştü Bayar, Bahadırhan Bıyıklı, Umair Ahmad, Necati Yasin Batır, Edanur Demir, Fırat Diri, Zafer Maral, Ünsal İ., Velit Barman, Mehmet Göçer, Enver Gökdemir, Kenan Baş, Hamit İşcan, Alper Alperen, Aykan Efe, Kemal Eren, Ramazan Tokgöz, İbrahim Ayar, Ünlü Çığır, Hüseyin Duman, Mehmet Emin Altunç, S.B., Zafer Mat, Zafer Altun, Aytaç Babayiğit, Şükrü Yiğit, Erdal Yetiş, Mehmet Ali Kurtoğlu, Mehmet Keskin, Nuri Emiroğlu, Eyüp Saz, Ahmet Balıkçı, Bayram Kaymaz, Seyit Ahmet Aksu, Cihat Özoğul, Ahmet Yaşar Demirağ, Kerim Karbeyaz, Aydın Çakar, Mimar Sinan Öztürk, Barış İrcal, Ali Kılıç, Gürsel Türken, İrfan Tunç, Hacı Arıcılıoğlu, Ali Şen, Ahmet Binni, Ali Çetinkaya, Levent Karahan, Rakam Elhamud, Hüseyin Elhamud, Hülya Onaylı, Metin Ateş, Remzi Mutafoğlu, Gökmen Durmuş, Sezai Nalbant, Bekir Ayvenli, Özgür Akkaya, Hüseyin Berber, Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat, Ahmet Polat, Güllü Daldıran, Recep Akkaya, Yılmaz Çakıllar, Tahir Dayak, Cemal Saka, Abdullah Bik, Hakan İrteni, Mehmet Çolak, Rıza Ekici, Mehmet Özdemir, Mehmet Maral, Ali Candan, Abdülsamet Tunç, Erdoğan Bulut, Hacer İsmail Al Hardanı, Abdurrahman Aydın, Mustafa Yılmaz, Yağmur Kara, İlknur Demirrenk, Şeyhmus Hatay, Sedat Kahraman, Mehmet Köse, Muhammed Dağır, Zeynep Kırlı, Rysalat Orunova, Hüseyin Torun, Ümit Özdemir, Taner Polat, Metin Ablak, Bereket Yeşilgün, Solmaz Candemir, Şerife Altun, Aysen Negüzel, Recep Özel, Recep Dağlı, Hasan Eltürk, Hakan Harmanda, Sedat Deveci, Rozay Babakulyyeva, Fırat Köksal, Halil Kapan, Nurseven Baştürk, Mehmet Gül, Cengizhan Tetikişçi, Salih Demirkaya, Hıdır Avyüzen, Ali Şahin, Salih Şentürk, Ari Şen, Sinan Üçek, İsmail Kaya Sinan Amil, Aydın Doğru, Yunus Akşit, Bülent Yenimol, Necip Uçar, Yaşar Toplar, Mehmet Gülcan, Uğur Satılmış, Mustafa Kurt, Hakan Meral, Yaşar Kaya, Sercan Kozma, Ferit Gözütok, Adem Şahin, Mehmet Ali Gönül, Mehmet Kaplan, Yusuf İzzettin Yiğit, Yusuf Emre Yakar, Gökay Bebek, Mustafa Güdücü, Emre Karakuş, Hüseyin Bozkurt, Ezgi Özarslan, Feyman ., İ.B., Mert Er, Cemal Demir, Tolga Kılıç, Aytaç Şan, Yusuf Eriş, Aylin Arslan, İlker Asru, Muhammet Varlı, Cemal Aksoy, Muhammed Demir, Ahmet Yanar, Yusuf Karataş, Köksal Özdemir, Tolga Çıkrıkçıoğlu, Yasin Sezgin, Şahin Sesli, Ramazan Çalışkan, Şaban İmanlı, Harun Yılmaz, Gürbüz Bozkurt, Ahmet Çetin Genç, Murat Özcan, Yalçın Çakar, Yusuf Kırtay, Murat Güçlü, Abdulgani Aykut, Halil Korkmaz, İbrahim Kaynar ve ismini öğrenemediğimiz 30 işçi...

İlgili Haberler

https://www.a3haber.com/2022/11/03/bugun-3-kasim-akp-iktidarinin-20nci-yili-en-az-30-bin-224-isci-calisirken-oldu/

https://alinteri6.org/ekimde-158-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-bin-521-akpli-20-yilda-ise-30-bin-224-isci-katledildi

https://anayurtgazetesi.com/haber/12486134/isig-ilk-10-ayda-1521-isci-hayatini-kaybetti

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_ekim_ayinda_158_yilin_ilk_10_ayinda_1521_isci_yasamini_yitirdi_110331

https://artigercek.com/emek/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-oldu-228614h

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/269424-is-cinayetleri-raporu-ekim-de-158-yilin-ilk-10-ayinda-en-az-1521-isci-oldu

https://www.birgun.net/haber/isig-raporu-20-yillik-akp-iktidarinda-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti-408714

https://www.birgun.net/haber/kaderde-olum-yok-408771

https://www.bursamuhalif.com/ekim-ayinda-bursada-en-az-5-toplamda-158-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isig-meclisi-son-20-yilda-yasanan-is-cinayetlerini-raporlastirdi-1999434

https://www.demokrathaber.org/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-oldu

https://www.dokuz8haber.net/akpli-20-yilda-ise-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti

https://www.egepostasi.com/guncel/is-cinayetleri-raporu-yayinlandi-h293581.html

http://egepress.com.tr/isig-raporu-son-20-yilda-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti

https://www.egedesonsoz.com/haber/isig-meclisi-acikladi-ekmek-parasi-ugruna-66-can/1121319

http://etha49.com/haberdetay/isig-meclisi-ekim-ayinda-158-isci-katledildi-169073

https://www.evrensel.net/haber/473825/isig-ekim-ayinda-158-ilk-on-ayda-en-az-1521-isci-hayatini-kaybetti

https://gazetedavul.com/gundem/akpli-20-yilda-en-az-30-bin-224-isci-yasamini-yitirdi-48318.html

https://www.gazeteemek.net/emek-haberleri/isig-son-20-yilda-en-az-30-bin-isci-calisirken-hayatini-kaybetti-h27758.html

https://gazetekarinca.com/2022-yilinin-ilk-on-ayinda-en-az-bin-521-isci-yasamini-yitirdi/

https://gazetepatika19.com/20-yillik-akp-iktidarinda-en-az-30-bin-224-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-123335.html

https://www.gercekmuhabir.com/gundem/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-ayinda-1521-isci-yasamini-yitirdi-h139622.html

https://graffitihaber.com/haber/12486154/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-yasamini-yitirdi

https://www.gunebakis.com.tr/amp/trabzon/dogu-karadenizde-51-isci-is-kazasi-kurbani-h135117.html

https://www.gunestv.com/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-yasamini-yitirdi-18571-haberi

https://www.guneydoguekspres.com/genel/isig-10-ayda-bin-521-isci-yasamini-yitirdi-h28944.html

https://www.haberciadam.com/isig-meclisi-son-20-yilda-yasanan-is-cinayetlerini-raporlastirdi/?amp=1

https://www.haberivme.com/haber/1314/20-yilda-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti.html

http://www.haberkaos.com/20-yilda-30-bin-224-isci-is-kazalarinda-hayatini-kaybetti/

https://halktv.com.tr/ekonomi/isig-raporu-yayinlandi-son-20-yilda-en-az-30-bin-isci-calisirken-oldu-700998h

https://www.hedefhalk.com/isci-olumleri-onlenemiyor/1700999/

https://ilerihaber.org/icerik/akpli-20-yilda-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti-146931

https://www.iscihareketikoordinasyonu.org/isig-meclisi-ekim-ayinda-158-2022nin-ilk-on-ayinda-1521-akpli-20-yilda-en-az-30-bin-224-isci-yasamini-yitirdi/

https://jurnalci.com/isig-raporu-yayinlandi-son-20-yilda-en-az-30-bin-isci-calisirken-oldu-434580.html

https://www.karar.com/guncel-haberler/isig-raporu-vahim-tabloyu-ortaya-koydu-yilin-ilk-10-ayinda-en-az-bin-1702317

https://www.kazete.com.tr/is-kazalarinda-can-kaybi-ekimde-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-oldu

https://kisadalga.net/haber/detay/isig-raporu-son-20-yilda-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti_45760

https://kizilbayrak75.net/ana-sayfa/haber/sinif/isig-meclisi-ekimde-en-az-158-emekci-yasamini-yitirdi

https://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6491&tipi=0&sube=0

https://www.kocaelikoz.com/haber/12483684/en-aci-istatistik-kocaelide-10-ayda-43-isci-yasamini-yitirdi

http://www.mansetci.com/haber/1049/isig-akpli-20-yilda-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti.html

https://marksist.org/icerik/Isci/18702/AKP-iktidariyla-gecen-20-yilda-en-az-30-bin-224-is-cinayeti

http://www.marmaracagdas.com/haber-ekim-de-158-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-304-gunde-en-az-1521-12300.html

https://medyascope.tv/2022/11/14/insaatlardan-madenlere-isciler-neden-oluyor/

https://www.mersinmercek.com/isig-ekim-ayinda-158-ilk-on-ayda-en-az-1521-isci-hayatini-kaybetti/

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/187532

https://mucadelebirligi18.net/index.php/emek-sendika/9321-i-s-cinayetinde-olenler-her-yil-artiyor

https://noktahaberyorum.com/ekimde-158-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-304-gunde-en-az-1521-akpli-20-yilda-ise-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti.html

https://www.nupel.tv/rapor-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-en-az-bin-521-isci-yasamini-yitirdi-253246.html

https://www.odatv4.com/guncel/is-kazalari-terorden-fazla-can-aldi-257021

https://onedio.com/haber/isig-ekim-ayinda-158-ilk-on-ayda-en-az-1521-isci-yasamini-yitirdi-1104738

https://ozgurdenizli.com/ekimde-158-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-304-gunde-en-az-1521-akpli-20-yilda-ise-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti/

https://ozgurgelecek45.net/isig-ekim-ayinda-158-2022-yilinin-ilk-on-ayinda-304-isci-yasamini-yitirdi/

https://penceretv.com/guncel/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-yasamini-yitirdi-231395h

https://www.polemikhaber.com/son-20-yilda-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti

https://politikahaber.com/isig-10-ayda-bin-521-isci-yasamini-yitirdi/

https://sendika.org/2022/11/akpli-yillarda-sinif-savasinin-bilancosu-en-az-30-bin-224-isci-calisirken-yasamini-yitirdi-670102/

https://haber.sol.org.tr/haber/bu-yilin-ilk-ayinda-en-az-1521-isci-yasamini-yitirdi-354076

https://haber.sol.org.tr/haber/raporu-yazdi-cinayetleri-savastan-beter-354239

https://www.sondakika.com/haber/haber-isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-15405148/

https://www.songundem.com/isci-olumlerinde-amasra-sadece-gorunen-yuz-bir-ayda-158-isci-oldu-1117

https://surajans.com/isig-10-ayda-1521-isci-yasamini-yitirdi/

https://t24.com.tr/haber/isig-raporu-20-yillik-akp-iktidarinda-en-az-30-bin-224-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi,1069929

https://www.tekgida.org.tr/her-2-5-saatte-bir-isci-oldu-61914/

https://teknobizdeyiz.com/isig-ekim-ayinda-158-birinci-on-ayda-en-az-1521-personel-omrunu-yitirdi/

https://www.tukenmezhaber.com/article/63004/isig-raporu-20-yillik-akp-iktidarinda-en-az-30-bin-224-isci-hayatini-kaybetti

https://www.umke.org/isig-ekim-ayinda-158-yilin-ilk-10-ayinda-1521-isci-yasamini-yitirdi

https://umutgazetesi42.org/arsivler/86836

https://umutsen.org/index.php/16526/

https://www.urfanews.com/sanliurfa-da-10-ayda-en-az-26-isci-hayatini-kaybetti/8951//

https://yenidunya.org/haber/19987/akp-20-yil-30-bin-isci-olumu

https://yeniyasamgazetesi3.com/isig-meclisi-yilin-ilk-on-ayinda-bin-521-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/isigden-carpici-is-cinayeti-raporu-iste-akp-doneminde-hayatini-kaybeden-isci-h212157.html