Kazdağı'ndaki altın hançeri sökün

TMMOB, TTB ve TBB, madencilik faaliyetlerinin katlettiği Kazdağları için bir araya geldi. Çevre ve sosyal yıkımlara dikkat çeken meslek örgütleri yöneticileri, AKP’yi bölgedeki tüm arama ve işletme faaliyetlerini durdurmaya ve ruhsatları iptal etmeye çağırdı 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kazdağları’nı yaşatmak için bir araya geldi. Üç kurumun yöneticileri, bölgeye yaptıkları ziyaretin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını TTB Merkez Konsey Başkanı Özdemir Aktan okudu. 

Yaklaşık 10 yıldır bölgede yürütülen maden arama faaliyetlerinin hem bölge insanı hem de meslek örgütleri tarafından endişeyle izlendiğini belirten Aktan, binlerce sondaj faaliyeti sonucu pırıl pırıl suları kullanan köylülerin damacana suya mahkum edildiğini, yer altı su rezervinin tehlike altında olduğunu ifade etti. Bölgede 6 maden işletmesinin ÇED süreçlerinin tamamlandığını hatırlatan Aktan, tarihi, mitolojik, sosyal, kültürel, jeolojik, ekolojik zenginlikler barındıran bu bölgenin kendini yenileyebilme olanaklarının ortadan kaldırıldığını kaydetti. 

“Yaşanan değişimler küreselleşen kapitalist dünyanın doğayla ilişkilerine de yansımıştır. Onlara göre, ormanlar, balık alanları, meralar, yeraltı ve yerüstü sularının ortak kullanılan kaynaklar olmaları ve mülkiyet haklarının iyi tanımlanmamış olması nedeniyle piyasa düzgün çalışmamaktadır. Onlara göre doğal kaynakların korunması ve piyasanın düzgün çalışması için bu kaynakların ya özelleştirilmesi ya da bedelini ödeyerek kullanmaya razı olan insanların kullanımına açılması gerekmektedir” diyen Aktan, bu görüşler doğrultusunda çevrenin alınır satılır bir meta haline dönüştüğünün altını çizdi. 


“Yöre halkının sesini duyun. Bölgedeki tüm arama, işletme faaliyetlerini durdurun, ruhsatları iptal edin. Meslek örgütleri olarak bizler, bu bölgede yürütülen direnişi saygıyla selamlıyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Ve şunu söylüyoruz ki; ne vaat ederlerse etsinler bu güzellikleri görmeyerek yağmalayanları, buna izin verenler ya da görmezden gelenleri, bugün bizler, yarın gelecek kuşaklar asla hoş görmeyeceklerdir.” 
AKP’ye ve yetkililere seslenen Aktan, ilk ağaç kesilmeden, ilk kazma vurulmadan, ölüm çukurları açılmadan, toprak ve hava bozulmadan, sular zehirlenmeden ve bölge susuz kalmadan önce bir kez daha düşünme çağrısında bulundu. Aktan sözlerini şöyle noktaladı: